การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์
14 มิ.ย.56
วิทยากร ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์