การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านสังคมศาสตร์-วิทยาศาสตร์
วันที่ 7 มีนาคม 2556
วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่