การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
วันที่ : 3-4 เม.ย.55