คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะ เข้าร่วมหารือ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555