การขับเคลื่อนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน: ชุมชนป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555