การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 12-13 ตุลาคม 2554