โครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรม
เรื่อง “การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)”
และ โครงการแนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ : 27 - 28 ก.ย. 55