แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาคนใหม่
วันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2556