การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
บริษัท ไทยออย จำกัด และ มหาวิทยาลัยทักษิณ
24 ก.พ. 55