กิจกรรม จากวันที่พากเพียร ถึงวันเษียณที่ภาคภูมิ
วันที่ 28 กันยายน 2555