โครงการพ ัฒนาศ ักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
หลักสูตร "การพัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ :
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
และเทคนิคการเขียนยกร่างคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร"
วันที่ : 16 ก.ค. 2555