เลี้ยงขอบคุณ รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล
เนื่องในโอกาศหมดวาระการเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2556