ทำบุญวันเกิด สวพ.ย้อนหลัง ณ วัดทุงสวนธรรม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 25 ตุลาคม 2554