โครงการ ประชุมระดมความคิดเห็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัลงงานทางเลือกภาคใต้ วันที่ 25-26 มกราคม 2554