การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24
21-24 พ.ค. 2557