การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23
22-25 พ.ค. 2556