การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555
"วิถีไทย วิถีอาเวียน วิถีแห่งความร่วมมือ"
Thai-ASEAN : Path of Collaboration
วันที่ : 23-26 พ.ค. 55