คณาจารย์จากศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมระบบโลกและการปรับตัวเพื่อความยั่งยืน (ESEAS)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้าพบนักวิจัยเพื่อปรึกษาหารือและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASSURE 2013
(Assuring Sustainability via University with Research :
Towards a sustainable earth system environment in Asia Pacific and beyond)
วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2556