จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่ 11-12 กันยายน 2555