การขับเคลื่อนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน: ชุมชนวังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 7 กุมพาพันธ์ 2555