ประชุมติดตามความก้าวหน้าและหารือการทำชุดโครงการวิจัย ของหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 20 มีนาคม 2555