โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ข้าว ยาง ปาล์มน้ำมัน