โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
: การศึกษาดูงานของหน่วยวิจัย ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้