การประชุมสัมมนานักบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1