สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาทักษิณเข้าร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติ
"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 9 : ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน
และ “เทา-งามวิจัย”ครั้งที่ 1
ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก