การพัฒนาและขับเคลื่อนกลไกการสร้างชุมชนเข้มแข็งให้พร้อมสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติ กรณีศึกษาลุ่มน้ำ จ.พัทลุง