ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชน โครงการนำร่อง/พื้นที่นำร่องเชิงบูรณาการ 24 ม.ค. 55 ชุมชนลำปำ อ.ควนขนุข จ.พัทลุง