จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556
เวลา 08.30 – 13.00 น.
วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์