การหารือแนวทางการต่อยอดงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ร่วมกับ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด (EMS)
วันที่ : 15-16 พ.ย.55