การหารือแนวทางการต่อยอดงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ร่วมกับ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด (EMS)
วันที่ 19 ธันวาคม 2555