การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง*