บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินมูลค่า IP ระหว่างวันที่ 9-10 ม.ค. 2557
ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น