โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
วันที่ 6-7 ก.พ. 57
วิทยากร 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 คณะวิทยากรจาก Publication Clinic สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์