การประเมินคุณภาพภายใน (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557