โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ได้รับงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2
วันที่ 17-19 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง