บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (นางสาวจินตนา รัตนบุรี และนางสาวพิมพ์ชนก แก้วอุดม)
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน ปฏิรูปเพื่อพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์สู่มาตรฐานสากล
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ถนนสลมี เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สํานักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
*ขอขอบคุณภาพโครงการจาก สํานักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.)