โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ได้รับงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วิทยากร: ศ.ดร.เวคิน นพนิตย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 25-28 มิ.ย. 57 สถานที่ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรราช