อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยให้มีคุณภาพ
วิทยากร: ศ.ดร.เวคิน นพนิตย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 28 ก.พ. 57