บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วม โครงการ รวมพลังเดินหน้า
ตามพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 26 ม.ค. 57 ณ ลำห้วยลำตรน ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง