โครงการนักวิจัย ม.ทักษิณ พบปะแหล่งทุน ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556