ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2556
ณ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่
จัดโดย..สถาบันคลังสมองของชาติ