โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย(งานวิจัยสถาบัน)