การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
วันที่ 22 – 24 ม.ค. 57

การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
ตามที่สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนงานวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัย 70 แห่ง มาเป็นปีที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2556)
โดยสำนักบริหารโครงการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เห็นสมควรให้มีการจัดประชุม
“การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2557
โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลงานวิจัยของโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุน นั้น
โดยมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
รวมทั้งสิ้น 8 ผลงาน และมีนักวิจัยได้รับรางวัลการนำเสนอ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. รางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย กลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย 20 แห่ง ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ - รศ.ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
ผลงานวิจัย เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เครือข่ายก่อสร้าง:การวิเคราะห์โซ่มูลค่าของธุรกิจก่อสร้างในเขตภาคใต้ตอนกลาง
2. รางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ กลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย 20 แห่ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ - รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง
ผลงานวิจัย เรื่อง การต้านจุลชีพของสารประกอบทองแดงกับซาลิไซเลตและเบนโซเอต - อ.ดร.วิชุดา กล้าเวช
ผลงานวิจัย เรื่อง การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม - อ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
ผลงานวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์จากพืชบางชนิดในจังหวัดพัทลุง