การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ:
NRPM-Ongoing Monitoring และ Post Audit Evaluation ครั้งที่2 วันที่ 20 พ.ย. 56