ก้าวสู่ปีที่ 8 ของการเดินทางเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
หาส่วนเสริม ส่วนสร้าง ปรับปรุง รับฟัง และพร้อมเดินไปกับนักวิจัย
...บางครั้งเข้าใจไม่ตรงกันบ้าง ล่าช้าบ้าง ไม่ทั่วถึงบ้าง เป็นประสบการณ์
ที่สถาบันวิจัยจะพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป ข้อเสนอแนะและคำติชมจากนักวิจัย
เป็นฐานอันยิ่งใหญ่ที่ สวพ.จะเติบโตและเข้มแข็ง
T = Team Spirit
S = Service Mind
U = Unity
R = Responsibirity
D = Development
I = Integrit
------>> ภาพกิจกรรมการทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 8 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ