งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง