มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.
วันที่ 16 กันยายน 2556