โครงการ“จุดประกายงานวิจัย งานวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ : ถูกต้อง เป็นธรรม ใช้ได้จริง”
วิทยากร ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ 14 ส.ค. 56