การปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
วันที่ 13 พ.ย. 56 เวลา 08.00-13.00 น.