การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ:
NRPM-Ongoing Monitoring และ Post Audit Evaluation ครั้งที่1
วันที่ 13 พ.ย. 56 เวลา 13.00-17.00 น.